بیا آقا...

آقا جان همه آمده اند...

منتظر شمائیم..

وهابی ها... حاضر

سلفی ها... حاضر

سفیانی ها... حاضر

دجال... حاضر

آقا جوب ها را خون پر کرده است... دیده ها را اشک.

از همه جا حرامی ها بپا خواسته اند...

قتل و غارت بیداد می کند.

صدا آمد:

یاران مهدی....

دوباره صدا کرد:

یاران مهدی....

دوباره... غریبانه: یاران مهدی... : 

غائب...

/ 0 نظر / 17 بازدید